Målsättning

Det här är vad vi konkret vill åstadkomma.


Barnahus ska ersätta Familjerätten

 • Fler Barnahus ska upprättas och ökade befogenheter för Barnahus ska införas.
 • Familjerätten ska inte vara inblandad i mål gällande vårdnad, boende eller umgänge där det förekommer uppgifter om våld.
 • Utredning gällande vårdnad, boende och umgänge ska genomföras på Barnahus av särskilda barnutredare när det förekommer uppgifter om våld.
 • Dessa barnutredare ska ha obligatorisk utbildning, frekvent fortbildning och särskild kompetens gällande barnkonventionen, barnfridsbrott, våld i nära relation, sexuella övergrepp, olika våldsuttryck, härskartekniker samt hedersförtryck och dess konsekvenser, och även särskild kompetens för att prata med barn.

Barn ska alltid komma till tals

 • Alla barn ska komma till tals under trygga former oavsett vad. Dessa samtal ska spelas in i syfte att säkerställa att detta sköts rättssäkert. 
 • Det ska aldrig finnas en bortförklaring att inte höra ett barn i enrum, utan en förälders påverkan.
 • Definitionen av barnets bästa ska utgå från barnet oavsett ålder, vilket innebär att barnet ska ha något att säga till om oavsett ålder. Är barnet för litet för att uttrycka sig i ord ska en av den särskilda barndomstolen utsedd expert med kunskap om barns uttryck och behov träffa barnet samt båda föräldrarna enskilt för bedömning och därefter lämna utlåtande till den särskilda barndomstolen.
 • Barns rätt till trygghet ska alltid väga över föräldrarätten.
 • Definitionen av barnets bästa ska inte vara upp till varje enskild beslutsfattare att avgöra. Definitionen av barnets bästa ska tydliggöras i lagstiftningen. Denna definition får inte inskränka barnets rätt till en trygg uppväxt fri från våld, övergrepp, förtryck eller annan kränkande behandling.


Barndomstolar ska införas

 • Inför särskilda barndomstolar, som endast dömer i mål gällande barn under 18 år, där även domaren pratar direkt med barnen.
 • I den särskilda barndomstolen ska de som dömer i mål gällande vårdnad/boende/umgänge ha obligatorisk utbildning, fortbildning och särskild kompetens gällande barnkonventionen, barnfridsbrott, våld i nära relation, sexuella övergrepp, olika våldsuttryck, härskartekniker samt hedersförtryck och dess konsekvenser.
 • Vid tillfälligt umgängesavbrott initierat av Barnahus, polis eller boendeföräldern med anledning av skriftlig rekommendation från Barnahus eller polis ska tydligt dokumenteras att umgängesavbrottet syftade till att skydda barnet från risker. Sådant umgängesavbrott får inte formuleras som ”umgängessabotage” i någon dokumentation som rör den berörda familjen.


Barn ska ha rätt till egna ombud i vårdnadstvister

 • Barn ska ha rätt till ombud som är specialister på barn och deras rättigheter.