Föreningen

Vi är en barnrättsorganisation som verkar för att barn inte ska behöva uppleva våld i nära relationer.

Från och med den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det innebär att barn ska ha det bra, vara trygga och få vara med och påverka sina liv.

Avsikterna är goda men i praktiken fungerar det inte – exempelvis när en förälder som utsatt sina barn för misshandel eller övergrepp, kan tillerkännas ensam vårdnad om barnen.

Detta sker när den andra föräldern försöker skydda barnet och inte låter barnet ha umgänge med den våldsutövande föräldern. Då anklagas den skyddande föräldern för ett så kallat “umgängessabotage” och förlorar då ofta vårdnaden om barnet. Det här möjliggör för våldet och övergreppen att fortsätta med lagstöd. Skulle den föräldern ändå välja att fortsätta skydda sina barn från våldsutövaren, kan föräldern dömas till fängelse för egenmäktighet med barn.

Vi vill skapa ett rättssäkert samhälle så att alla barn får växa upp i hem utan våld och övergrepp.

När en vårdnadstvist startar så tillsätter domstolen en vårdnadsutredning. Denna utredning skall komma fram till vad som blir bäst för barnet, och göras av Familjerätten.

Familjerätten är en del av Socialtjänsten och har hand om frågor som rör barns vårdnad och boende. På Familjerätten kan du få arbete om du har studerat till socionom men även om du inte har gjort det. Det krävs inga förkunskaper om barn eller om barn som utsatts för våld eller övergrepp. Det krävs inga utbildningar i hur du ska tala med barn eller hur barn reagerar på våld eller övergrepp. På Familjerätten krävs heller inga fortbildningar i ämnet.

Familjerätten saknar därmed relevant kunskap och kompetens för att göra dessa vårdnadsutredningar. Dessa utredare grundar ofta sina utredningar på uppgifter de fått av föräldrarna och drar egna slutsatser, utan att de tar hänsyn till barnet eller barnets vilja.

Familjerätten lämnar in sina utredningar med ett förslag till beslut till domstolen – ofta efter totalt bara 1-2 timmars intervju med vardera förälder.

 I ca 98% av alla vårdnadstvist dömer domstol i enlighet med Familjerättens förslag till beslut. Detta är bland det mest rättsosäkra system vi har i Sverige.

Av den anledningen grundades föreningen Vi Som Kämpar För Våra Barn, under våren 2023.

Vi Som Kämpar För Våra Barn

Föreningen vill föreläsa, utbilda och sprida kunskap för att barns rättigheter ska tas på större allvar hos beslutsfattare och myndigheter.

Föreningen har som mål att kunna bistå med stödsamtal och rådgivning till föräldrar i pågående vårdnadstvister.

Föreningen vill delta i och främja kunskapsbildning nationellt, synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör barn i vårdnadstvister.

Föreningen vill synliggöra utsatta barns situation i vårdnadstvister och ställa krav på makthavare så att samhället ska ta sitt fulla ansvar.

Logga-utan-text_cropped3

Föreningens arbete

Föreningen tar emot skriftliga vittnesmål från barn och föräldrar som utsatts för allvarliga rättsövergrepp. Vi lyfter berättelser och texter på vår Instagram och är tillgängliga att föreläsa om våra kunskaper och erfarenheter. 
Vi finns även som stöd för andra föräldrar i samma situation.

Vi vill påverka politiker genom att skapa en dialog och uppmärksamma dem på de brister som finns. Vi vill sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer.
Vi önskar samarbeta med myndigheter, företag och andra organisationer för att skapa en bättre framtid för barnen.
Som värdegrund och visionsmål i vårt arbete har vi bland annat flera punkter ur FN:s Barnkonvention som grund för vårt arbete:

 Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 
 Artikel 9: Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.
 
● Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 
● Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
 
● Artikel 20: Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från statens sida, samt rätt till ett alternativt hem.
 
● Artikel 34: Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av föräldrar som alla har erfarenheter av det komplexa familjerättssystemet.

Vi hoppas på att med våra erfarenheter och kunskaper kunna förändra familjerättssystemet i Sverige.

Det system som finns idag brister alltför ofta och misslyckas med att skydda barn från att utsättas för våld och övergrepp av en förälder.

Hur ska en förälder kunna skydda sitt barn från våld, övergrepp eller annan kränkande behandling när rättssystemet ser ut som det gör idag?